Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website AlpSelection is een brandmerk van Easywts, een onderneming met maatschappelijke zetel te Transvaalstraat 65 te 2600 Berchem (Antwerpen), BTW BE 0665689026, (hierna ‘Easywts’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Door het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van AlpSelection aanvaardt de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Easywts aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Leverkosten worden apart vermeld en zijn afhankelijk van de productcategorie en de gekozen levermethode.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn illustratief bedoeld.

 

Artikel 3: Aanbod/Promotie

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Easywts niet.

Easywts is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Easywts is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Easywts.

Easywts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

U kan op de webshop van AlpSelection wijnen, voedingswaren en geschenken bestellen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

via kredietkaart Visa/Mastercard

via bankkaart Bancontact/payconiq

via Apple Pay

via overschrijving op rekeningnummer Easywts - Paolo Giuriani BE67363166999987

 

Easywts is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Goederen worden door onze logistieke diensten bezorgd of verzonden via een koerierdienst.

Voor bestellingen beneden 120 EUR inclusief BTW wordt een leverkost aangerekend voor levering op één adres in Belgie (Verzendkosten zijn in onze pagina “Verzending”).

Bestellingen met een waarde boven 120 EUR inclusief BTW worden gratis geleverd op één adres in Belgie.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België . Gelieve ons te contacteren voor leveringen in andere landen van de Europese Unie.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan het leveradres van de Klant geleverd binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Onze leveringen worden uitgevoerd door koerierdienst DPD or Easywts/AlpSelection. Wijnen worden verpakt in aangepaste extra beschermende kartonnen verpakkingen.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Easywts.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

U ontvangt van onze koerier via mail en/of sms bevestiging van het tijdstip bij benadering van de levering van de goederen. Het is niet mogelijk een vast tijdstip van levering vast te leggen. Indien u niet aanwezig bent op het tijdstip van levering zal de koerier trachten te leveren bij buren, op voorwaarde dat kan ondertekend worden voor ontvangst. Indien de aflevering niet succesvol is, zullen de goederen de volgende dag opnieuw aangeboden worden. Indien ook dan de aflevering niet kan gebeuren zal een bericht achtergelaten worden en kan u gedurende 5 dagen contact opnemen met de koerier om aflevering te organiseren. Dit kan bestaan uit het opnieuw aanbieden van de levering, ophaling door de Klant in het depot of in een ophaalpunt. Goederen die niet kunnen worden afgeleverd worden aan Easywts terugbezorgd door de koerier.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Easywts.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Easywts, Transvaalstraat 65 – 2600 Berchem(Antwerpen) en/of info@alpselection.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Herroepingsformulier

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Easywts heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Easywts, Transvaalstraat 65 – 2600 Berchem(Antwerpen).  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Easywts alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Easywts op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Easywts zal wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Easywts geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Easywts betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid (etenswaren);

de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Easywts.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Easywts betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Verse voedingswaren en voedingswaren waarvan het zegel verbroken is worden niet teruggenomen.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Flessen met kurksmaak worden omgeruild. Hiervoor dient de Klant de geopende fles, met kurk en met wijn, op zijn kosten aan Easywts te bezorgen, inclusief de factuur of het aankoopbewijs. De fles wordt vervangen, nooit terugbetaald, waarbij niet gegarandeerd kan worden dat dezelfde jaargang nog beschikbaar zal zijn.

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Easywts en het artikel op zijn kosten terug bezorgen aan Easywts.

 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Easywts zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na levering door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op terugname of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

De garantie is niet overdraagbaar.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van AlpSelection is bereikbaar via e-mail op info@alpselection.com of per post op Transvaalstraat 65 – 2600 Berchem(Antwerpen). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Easywts beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Easywts zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

Het nalaten op gelijk welk moment door Easywts om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Easywts. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbank van Antwerpen is bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

 

Wat zoekt U?

Productcategorieën

Merken brands

Prijs

Filter